پسﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ سالن چند منظوره ای که به عنوان یک سالن تخصصی برای اقایان و بانوان است داده شد ، ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 9 ﺳﺎﻝ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ و بارندگی ها ﺑﺮﺍﯼ افردا بی خانه مان ﻭ رها کردن جنازه ﺍﺣﺸﺎﻡ و زباله ها چیزی ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﺩ .

به گزارش قابوس نامه ﻭﺭﺯﺵ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎﺕ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻗﺸﺎﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﻭﺍﯾﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﯼ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﺩﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ، مردم ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺧﻮﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﯾﮏ ﺳﺮﯼ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺭﺍﻫﻪ ﻫﺎ ﺩﻭﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺧﻄﺮﺍﺕ ﻭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻓﺎﺕ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﻦ ﺁﻥ ﻫﺎ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ ، ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﮑﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﻧﺪ .

ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ گلستان ﺑﻪ ﺯﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﻭﺭﺯﺵ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺟﻮﺍﻧﺎﻥ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻤﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﯽ ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .

ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ گنبد کاووس ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﺭﺯﺵ ﺧﯿﺰ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺭﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻭﺭﺯﺷﯽ از جمله والیبال و فوتبال ﺣﺮﻓﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻔﺘﻦ در کشور ﺩﺍﺭﺩ، و از جمله این ورزش کاران سرشناس این شهرستان می توان به سردار آزمون و فرهاد قائمی ﻣﻠﯽ ﭘﻮشان والیبال و فوتبال ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﻭﺭﺯﺷﮑﺎﺭﺍﻥ گنبدی ﮐﻪ ﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اشاره کرد .

شهرک مسکونی بخارائیان شهرستان گنبدکاووس که در مجاورت محله گردان‌مرزی و اروندرود شهرستان گنبدکاووس تاسیس شده است ، که هر چند توانسته با جذب اقشار کم درآمد مشکل مسکن این عزیزان را حل کرده و سرپناهی در یک محدوده خاص هر چند در فضایی با امکانات پائین برای آنها فراهم کند، اما متاسفانه عدم رسیدگی به مشکلات و معضلات این منطقه به ویژه در سال‌های گذشته باعث انباشته شدن مشکلاتی شده است که هر روز یکی از آنها از کالبد شهرک بیرون زده و مردم این منطقه را تحت فشار قرار می‌دهد.

پسﺍﺯ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻧﻮﯾﺪ ﺳﺎﺧﺖ سالن چند منظوره ای که به عنوان یک سالن تخصصی برای اقایان و بانوان است داده شد ، ﺍﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ 9 ﺳﺎﻝ ﭼﯿﺰﯼ ﺟﺰ ﻣﺨﺮﻭﺑﻪ ﺍﯼ ﺑﻼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ و زنگ زده از آن نمانده است .

 107

ﻋﺪﻡ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺭﻫﺎ ﺷﺪﻥ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻦ ﺑﻨﺎﯼ ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺻﺮﻑ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺯﯾﺎﺩ فرسوده شود ﻭ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪﻥ ﺍﺯ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺳﻮﺯﻧﺎﮎ و باراندگی ها ﺑﺮﺍﯼ افردا بی خانه مان ﻭ رها کردن جنازه ﺍﺣﺸﺎﻡ و زباله ها باشد .

یکی از اهالی شهرک بخارائیان گنبدکاووس در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری قابوس نامه با بیان اینکه این زمین که متعلق به اداره ورزش و جوانان است و به صورت یک پروژه نیمه‌تمام رهاسازی شده، به یکی از معضلات بزرگ مردم در این منطقه هم تبدیل شده است، افزود: متاسفانه با توجه به رها کردن آن ، این سازه به محل تجمع معتادین و متهاجرین تبدیل شده است و شبانه روز شاهد رفت امد انها در این مکان هستیم و باتوجه به رویش نیزار ها در این مکان ازاین موقعیت استفاده می کنند و در آن پنهان می شوند که این موجب به وجود امدن مشکلات زیادی در این منطقه و ناامنی شده است .

 103
 103

محمدی با اشاره به اینکه در این محل در شب‌ها فاقد هرگونه روشنایی هم است گفت :فقدان وجود نور و روشنایی در این منطقه بیش از پیش این سالن را به محلی خطر ناک در منطقه تبدیل کرده است .

 105
 105

وی با اشاره به اینکه درخواست ما از مسوولان رسیدگی به وضعیت موجود با سرعت و بدون تاخیر است، ادامه داد: متاسفانه بارها این مساله را به مسوولان تذکر داده‌ایم و تلاش خود را برای متقاعد کردن مسوولان شهرستانی برای رسیدگی به این مکان انجام داده‌ایم ولی به نتیجه خاصی نرسیده‌ایم.

یکی از پروژه هایی مهم شهرستان گنبد کاووس سالن شهرک بخاراییان است که از سال 1391 کار ساخت سالن شروع شد و متاسفانه بدلیل نبود اعتبار روند ساخت آن 9 سال به طول انجامید و متوقف شد.


یکی دیگر از شهروندان و ساکنان این شهرک در گفت‌و‌گو با خبرنگار قابوس نامه با اشاره به اینکه بنده مدت‌هاست این موضوع را پیگیری کرده‌ام، تصریح کرد:این سالن به دلیل اینکه از پروژه های ملی محسوب می شود باید اعتبار آن نیز از محل پروژه های ملی تامین شود و در سال 97 با پیگیری های انجام شده از طرف اقای یوسفی مبلغی حدود 4 میلیارد ریال از بودجه سال 1397 پروژه های ملی تامین شد و سقف آن زده شد ولی باز به حال خود رها شد .

وی همچنین گفت باید تا دیر نشده مسئولان شهرستان به‌ویژه فرماندار محترم، مدیران ورزش و جوانان برای این مجموعه ورزشی که می تواند سرمایه خوبی برای منطقه باشد تدبیر کرده و چاره‌اندیشی کنند تا با تأمین فضایی مناسب برای ورزش جوانان شهر همچنان شاهد حضور پررنگ و بانشاط آینده‌سازان کشور در محیط‌های ورزشی باشیم و از این سرمایه‌های ارزشمند صیانت کنیم.

گفتنی است شهرک بخارائیان گنبدکاووس از مجموعه شهرک‌های تازه‌سازی است که متاسفانه با وعده و وعیدهای تو خالی بسیار از سوی مسوولان در طی سال‌های پس از تاسیس روبه‌رو شده اما همچنان با مشکلات بسیار زیادی فقدان فضای سبز کافی، عدم وجود تابلوهای راهنمایی و رانندگی لازم و نداشتن هیچ فضای ورزشی دست و پنجه نرم می‌کنند.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

عکس | کاریکاتور | فیلم | صوت

چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان گلستان به میزبانی گنبد کاووس/تصاویر

چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان گلستان به میزبانی گنبد کاووس/تصاویر
چهل چهارمین دوره مسابقات قرآن کریم در استان گلستان به میزبانی گنبد کاووس/تصاویر

افتتاح ساختمان پزشکی قانونی گنبدکاووس با حضور معاون رییس جمهور/تصاویر

افتتاح ساختمان پزشکی قانونی گنبدکاووس با حضور معاون رییس جمهور/تصاویر
افتتاح ساختمان پزشکی قانونی گنبدکاووس با حضور معاون رییس جمهور/تصاویر

حضور کاروان زیر سایه خورشید حامل پرچم متبرک حضرت امام رضا (ع) در گنبد کاووس

حضور کاروان زیر سایه خورشید حامل پرچم متبرک حضرت امام رضا (ع) در گنبد کاووس
حضور کاروان زیر سایه خورشید حامل پرچم متبرک حضرت امام رضا (ع) در گنبد کاووس

استقبال مردم از صندوق‌ رای در ساعات پایانی رای‌گیری/تصاویر (2)

استقبال مردم از صندوق‌ رای در ساعات پایانی رای‌گیری/تصاویر (2)
استقبال مردم از صندوق‌ رای در ساعات پایانی رای‌گیری/تصاویر (2)

همدلی و حضور مردم گنبد کاووس در انتخابات ۱۴۰۰

همدلی و حضور مردم گنبد کاووس در انتخابات ۱۴۰۰
همدلی و حضور مردم گنبد کاووس در انتخابات ۱۴۰۰
هدایت به بالای صفحه